Parkeringregler

BRF Haren Parkeringsregler

Uppdaterade 2019-01-01

 1. Styrelsen tilldelar respektive återtar rätten till hyra av p-plats – dvs rätten till en p-plats är inte del av bostadsrätten. Vid försäljning av bostadsrätten återgår platsen till föreningen i samband med utträde som medlem ur föreningen eller vid närmaste efterföljande månadsskifte om utträdet sker under en pågående månad. Vill tidigare medlem behålla platsen betraktas man som extern hyrestagare och kan endast ske om det inte finns någon intern kö.
 2. Parkeringsplatser i BRF Haren är i första hand avsedda för medlemmar i bostadsrättsföreningen. För att få en parkeringsplats måste fordonet (såsom personbil eller motorcykel) vara registrerat och nyttjas av medlemmen eller någon i dennes hushåll.
 3. Andrahandsuthyrning av p-plats är inte tillåtet. Dock får medlemmens släkt och vänner nyttja platsen för tillfällig, kortare uppställning, dock max 1 månad.
 4. Normal tilldelning av p-plats (bil) är en plats per bostadsrätt. Finns det outhyrda p-platser kan en medlem som redan har en plats hyra ytterligare en på korttidskontrakt som sägs upp om det uppstår en kö till föreningens parkering. Korttidskontraktet löper med 3 månads uppsägningstid och debiteras med samma avgift som en ordinarie plats.
 5. Om outhyrda p-platser finns kan styrelsen besluta att hyra ut dessa till externa som sägs upp med 3 månaders varsel om det uppstår en intern kö.
 6. Parkering av avställt fordon får enbart ske efter styrelsens godkännande och beslutas från fall till fall.
 7. Vid andrahandsuthyrning av lägenhet ges inte automatisk rätt till p-plats, det fordras styrelsens godkännande precis som för uthyrningen av lägenheten.
 8. Parkering utanför tilldelade p-platser är inte tillåtet. I- och urlastning är tillåtet, likaså korta tillfälliga besök i huset, förutsatt att man inte blockerar in/ut fart för andra fordon. Föreningen tillhandahåller ej gästparkering.
 9. För hyra av bilplats med elladdning tillkommer ett tillägg som fastställs av styrelsen. Tillägget för elladdning är endast avsett för ett och samma fordon, och får ej nyttjas av besökare eller för annan laddning. Tillägg för elladdning tecknas separat med styrelsen och är bindande under de första 12 månaderna, därefter omfattas tillägget av samma uppsägningsregler enligt punkt 12. Observera att BRF Haren har förberett för laddstolpe men det krävs 2 kontrakt för beställning och inkoppling av stolpe.
 10. Inkörsel till parkeringsplatserna sker genom portgången från Erik Dahlbergsgatan 6. Förare som kör på porten eller väggarna så att denna/dessa behöver repareras debiteras för kostnaden. Om innehavaren lånat ut sin plats tillfälligt till annan part som orsakar skada på porten är det innehavaren av parkeringsplatsen som debiteras reparationskostnaden.
 11. Hyresavtal för parkeringsplats tecknas separat med BRF Haren och avgiften aviseras tillsammans med månadsfakturan. Avgifter per 2019-01-01:

  P-plats bil medlem ordinarie & korttid             800:- /mån

  P-plats extern grannhus                                   1000:- /mån

  P-plats extern övriga                             1200:-/mån

  Tillägg för elladdning bil                                   300:- /mån

  P-plats motorcykel                                 150:- /mån

 12. Uppsägning ska ske skriftligt till BRF Harens styrelse med 3 kalendermånaders varsel. Uppsägningstiden kan justeras upp eller ner efter överenskommelse med styrelsen, om det gagnar båda parter.
 13. Fjärrkontroll ingår för in/utfart till P-plats för bil. Fjärrkontrollen skall returneras vid upphörande av P-plats kontrakt. Förlorad/förstörd fjärrkontroll debiteras med 1000: – kronor. Byte av batteri ombesörjs genom styrelsen.

Kösystem

a)    Man kan tidigast ställa sig i kö från och med det datum för medlemskap i BRF Haren blivit beviljat. Ansökan görs genom att skriftligt ansöka om p-plats till styrelsen. Mottaget datum räknas som anmälningsdatum.

b)    Medlemmar som tillsammans äger en bostad kan tillsammans bara ha en köplats.

c)    Medlem får stå i kö endast då intresse för bilplats är aktuell, inte för framtida behov.

d)    Bilplatsen kan inte överlåtas till annan medlem, bilplatser ska förmedlas av styrelsen som förmedlar ledig p-plats till lägsta könummer.

e)    Styrelsen svarar för kölistan och ska, vid förfrågan från föreningens boende, kunna ange turordning i kön.

f)      Styrelsen fördelar p-platserna. Specifika platser är avsedda för el laddning. Det innebär att styrelsen kommer att omfördela platserna om det uppstår behov för el laddning. Eventuella intern byten av p-plats administreras av styrelsen. Byte av befintlig p-plats kan ske i samband med att någon annan säger upp sin plats, eller om 2 hyresgäster önskar byta plats med varandra.

g)    Medlem som står i tur att få p-plats erbjuds ledig plats och har då att acceptera övertagande datum.

h)    Om medlem ej accepterar den erbjudna p-platsen, går erbjudandet till nästa i turordning.

i)      Den som tackar nej till bilplats, men vill stå kvar i kö, placeras sist i kö.